Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 14954/11-10-2000 προβλέπονται τα εξής:

1. Η επιχείρηση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:

α) Επτά (7) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Ελασσόνας, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον προέρχεται από την μειοψηφία

β) Τρεις (3) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Ελασσόνας που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης

γ) Ένας (1) είναι εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα της περιοχής

δ) Ένας (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση σε περίπτωση που αυτή απασχολεί περισσότερους από 20 εργαζόμενους. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των δημοτικών κατοίκων

Ο εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα προτείνονται από τους οικείους φορείς.

2. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.

4. Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος, εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της.

Το Δ.Σ. συνέρχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την λήψη αποφάσεων δικαιοδοσίας της επιχείρησης.