Με τον όρο αποχέτευση εννοούμε τα έργα συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων και των όμβριων υδάτων μιας αστικής περιο­χής (πόλης ή οικισμού) μέχρι το σημείο διάθεσης τους.

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου

Εικόνα 1: Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου

Το αποχετευτικό δίκτυο είναι ένα σύνολο από αγωγούς που συλλέγουν και μεταφέρουν τα λύματα ή/και τα όμβρια, εξοπλισμένο με τα κατάλληλα τυπικά και ειδικά τεχνικά έργα, που διευκολύνουν τη ροή στο δίκτυο και επιτρέπουν τη συντήρηση του.

Το δίκτυο ομβρίων υδάτων είναι υπεύθυνο για την συλλογή και απομάκρυνση του βρόχινου νερού και την διοχέτευσή του σε κάποιον αποδέκτη, π.χ. ένα ποτάμι.

Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου

Εικόνα 2: Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου